Du som bor

Här besvaras de vanligaste frågorna för dig som bor i någon av våra fastigheter. Om du inte hittar svar på dina frågor kan du istället skicka in din fråga till oss.

Frågor & Svar

Får jag hyra ut i andra hand?

Svar: Ibland kan man ha behov av att hyra ut sin lägenhet i andra hand, till exempel för studier eller arbete på annan ort. Du måste dock ha vårt godkännande. I hyreslagen §39 står det: ”Hyresgästen får ej utan hyresvärdens samtycke i andra hand upplåta lägenheten.” Om så sker kan hyresrätten förverkas, vilket innebär att du kan förlora din hyresrätt.

Kom ihåg att det är du som står på förstahandskontraktet som bär ansvaret för det som händer och sker i lägenheten samt att hyran betalas i tid.

Ansökan för andrahandsuthyrning skickas in skriftligen till info@fcffastigheter.se

 

Hur säger jag upp mitt kontrakt?

Svar: En uppsägning av kontrakt för lägenhet eller parkeringsplats kan du göra direkt via mail till info@fcffastigheter.se . I annat fall går det bra att fylla i en blankett och maila eller posta.

Uppsägningstiden är 3 månader för lägenheter och parkering. Om du säger upp ett kontrakt mitt i månaden räknas uppsägningen från den sista. Om du vill lämna din lägenhet tidigare, så gör vi vad vi kan för att tillgodose dina önskemål.

Uppsägning av lokal görs enligt individuellt avtal.

 

Kallt i lägenheten?

Svar: Inomhustemperaturen i din lägenhet ska minst vara 20-21 grader. Mät genom att lägga en termometer mitt i rummet, 1 meter upp från golvet. Tänk på att placering av möbler eller gardiner framför radiatorerna kan påverka värmen i din lägenhet. Värmen från elementen kan då inte strömma ut med full effekt.

Utomhustemperaturen påverkar värmen inomhus, vilken styrs centralt.

Är ditt element helt kallt eller har du uppmätt en lägre temperatur än 20 grader, gör en serviceanmälan till Anderssons Fastighetsservice på mail: kurtgustav@telia.com.


När ska jag betala hyran?

Hyresavierna skickas till dig kvartalsvis, en för varje månad. Hyran jämte förekommande tillägg erläggs i förskott senast sista vardagen i varje månad.


När ska jag göra en serviceanmälan?

Skador i lägenheten anmäler du till vår fastighetsskötare Anderssons Fastighetsservice på mail: kurtgustav@telia.com alternativt via telefon 070-584 26 34.


Om grannen stör – vad gör jag då?

Grannsämja är viktigt. Ta direktkontakt med din granne i första hand. I andra hand, anmäl till oss via telefon eller mail om, hur och när du har blivit störd. Har du misstanke om brott ringer du självklart direkt till Polisen på tfn 112.

 

Brandvarnare – får jag det av er?

Brandvarnare räddar många liv varje år. FCF Fastigheter AB tillhandahåller gärna en brandvarnare, men du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri och rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna mellanrum så att den bibehåller sin funktion. Kontakta fastighetsskötare Anderssons Fastighetsservice på mail: kurtgustav@telia.com alternativt via telefon 070-584 26 34.


Får jag grilla på balkongen?

För allas trevnad och säkerhet är det inte tillåtet att grilla på balkongen eller uteplatsen. Vi hänvisar istället till den gemensamma gården i området. Tänk alltid på säkerheten först, håll avstånd till byggnader/brandfarliga objekt och lämna aldrig grillen utan bevakning. Under de perioder som Länsstyrelsen utlyser eldningsförbud, är även grillning på gården förbjuden.


Får jag ha husdjur?

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet under förutsättning att de inte gör skada i lägenheten och att de inte stör grannarna. Rastning av husdjur ska ske utanför bostadsområdet och hundar ska vara kopplade.


Får jag måla eller tapetsera om?

Kontakta oss alltid innan du påbörjar förbättringsarbeten. Det är tillåtet att måla och tapetsera i lägenheten, men ett krav är att arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Tänk på att tycke och smak varierar och de tapeter och färger du väljer ska kunna passa även nästa hyresgäst. För att undvika återställningsanspråk när du flyttar bör du därför välja en neutral tapet eller färg. Därutöver får förändringar i lägenheten inte göras utan tillstånd från oss, så kontakta oss alltid om du är osäker.


Rökning – vad gäller?

Det är inte tillåtet att röka i hiss, trappuppgångar och tvättstuga. Tänk på att aldrig kasta cigarettfimpar eller annat skräp från balkongen, dels med tanke på brandrisken men också av hänsyn till dina grannar. Kom även ihåg att visa extra hänsyn när du röker från balkongen sommartid, eftersom många grannar då har sina fönster öppna och vistas ute på sin balkong.


Vad gör jag när jag har tappat bort en nyckel?

Om du har tappat bort en nyckel, eller blivit bestulen, hör du av dig till oss så snart som möjligt. Vid avflyttning måste alla nycklar som du har kvitterat ut återlämnas, annars måste vi byta lås på din bekostnad.


Vart ska jag ställa cykeln?

Har du cykel ska den parkeras i de cykelställ som finns utanför ditt hus, på anvisad plats i källaren eller i cykelrummet, om det finns ett sådant. För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna kan cyklarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. Cyklarna utgör i sig själva också en brandrisk.


Vem städar tvättstugan?

Enklast för alla blir om du lämnar tvättstugan i det skick som du själv vill möta den. Det vill säga, den som tvättar ser också till att det är rent när man lämnar.

Var noga med att följa tvättanvisningarna som finns i tvättstugan. Kläder som förstörs i samband med tvättning ansvar hyresvärden inte för.


Vind och källarförråd

Hyresvärden ansvarar inte för föremål som placeras i allmänna utrymmen.


Är det viktigt att betala hyran i tid?

Ja, var noga med att betala hyran i tid. Vid försenad betalning debiteras du med ränta. Måste vi dessutom påminna dig eller lämna ärendet till inkasso, tillkommer även kostnader för detta. Utebliven hyresinbetalning eller sena betalningar kan medföra att du förlorar din hyresrätt. Även om du inte har fått någon hyresavi är du skyldig att betala hyran enligt ovanstående.

Kontakta oss omedelbart om du har problem med en hyresinbetalning så kanske vi tillsammans kan lösa ditt problem.


Bestämmelser

Hyresvärden rätt, enligt 12 kap. 26§ jordabalken, att omgående få tillträde till lägenheten för tillsyn eller för att genomföra arbeten som inte kan skjutas upp utan risk för skada.


Hyresvärden förbinder sig

 • Att se till att lägenheten blir uppvärmd, i regel under perioden 15 september – 15 maj, och om central vattenberedning finns, även tillhandahålla varmvatten. Undantag gäller den tid det tar att ordna med översyn och reparationer av pannor och ledningar. Arbetet ska ske så snabbt som möjligt utan onödig försening. 


Hyresgästen förbinder sig

 • Att hålla lägenheten uppvärmd året runt för att förhindra frostskador.

 • Att hålla till lägenheten tillhörande balkong eller altan fri från snö och is samt under kall årstid hålla lägenheten uppvärmd för att undvika frostskador med mera.

 • Att se till att de som bor i omgivningen inte blir störda eller försämrar deras bostadsmiljö. Hyresgästen ska också se till att sköta lägenheten och hålla ordning inom fastigheten.

 • Att inte utan hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd överlåta eller i andra hand hyra ut lägenhet.

 • I enighet med hyreslagen åligger det hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och dess ytterområden.

 • Att inte utan hyresvärdens medgivande utföra ändringsarbeten i lägenheten utöver vad som följer av hyreslagen §24a (det vill säga utöver målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder). Om hyresgästen på eget bevåg målar, tapetserar eller utför liknande reparationer i lägenheten, och därmed sänker lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan enligt hyreslagen.

 • Att inte utan särskilt tillstånd uppsätta anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller dylikt på fastigheten samt att vid reparation av densamma på egen bekostnad nedtaga och i förekommande fall återuppsätta densamma; meddelanden kan dock anslås på därför avsedd tavla.

 • Att ansvara för skada orsakad av hyresgästens egna skyltar, antenner, markiser etc.

 • Att på egen bekostnad låta bortforsla för sopnedkast eller soptunna olämpligt avfall såvida inte hyresvärden särskilt tillhandahåller container eller liknande.

 • Att inte spola ned föremål i toaletten som kan orsaka stopp i avloppet.

 • Att inte piska mattor eller sängkläder i trappor eller förstugor och inte skaka sängkläder etc. genom lägenhetsfönstret eller balkong.

 • Att i fastighet där trappstädning inte ingår i hyran i tur med övriga hyresgäster ombesörja trappstädningen

 • Att hålla lägenheten tillgänglig för sotning och rensning av kanaler.

 • Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten. Detta gäller även nödvändiga reparationer och underhåll. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsspillan. Hyresgästen har inte rätt till sänkt hyra på grund av hinder eller men i nyttjanderätten av lägenheten om arbeten och underhåll utförs utan onödig tidsspillan 

 • Att vid avflyttning lämna lägenheten tömd och väl rengjord samt att då till hyresvärden överlämna samtliga utkvitterade nycklar även om de anskaffats av hyresgästen; gäller även nycklar som hyresgästen eventuellt själv låtit tillverka, liksom egna inmonterade lås. För ostädad lägenhet i samband med avflyttning debiteras avgift om 2 800 kr plus moms. 

 • Om nyckel till lägenhet tappas bort debiteras avgift om 2 000 kr plus moms. 


Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av: 

 • Krig eller upplopp

Sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.


Ordningsregler

 • Sanitetsporslin och fönsterglas är vid inflyttandet i oskadat skick.

 • Utöver vad som stadgas ovan under betalningspåminnelse, utgår utan avisering extra avgift  vid varje försenad hyresinbetalning.

 • Diskmaskin, tvättmaskin och dylik elektrisk utrustning får ej installeras på hyresgästens eget bevåg. Detta görs av fastighetsägaren. I samband med detta regleras kostnader för detta på hyran. Vid installation av diskmaskin, tvättmaskin och dylik elektrisk utrustning ansvarar och bekostar hyresgästen själv service och underhåll.

 • Håravfall och likande som fastnar i golvbrunn och vattenlås, skall hyresgästen själv rensa. 

 • Att hålla lägenheten tillgänglig för avläsning av mätare eller tillsyn av lägenheten från hyresvärdens sida.

 • Att endast kortare stunder lämna fönstren öppna för vädring när det är kallt ute.

 • Hyresgästen ansvarar för att märka sitt förråd med namn och lägenhetsnummer, eljest riskeras att sakerna i förrådet kastas.

 • Av säkerhetsskäl ska balkonglådor sättas upp på balkongräckets insida.

 • Gårdar och promenadvägar i vårt bostadsområde är inte avsedda för biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för de boende. Ambulans och brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Undantag görs vid in- och utflyttning, då det är tillåtet att köra fram för transport av tyngre och skrymmande saker. Parkera endast på anvisade platser. Tvätta inte bilen på gatan eller gården utanför ditt hus. Det stör kringboende och förstör naturen eftersom tvättvattnet rinner ut i dagbrunnar. Önskar du hyra p-plats? Kontakta hyresvärden via mail på: info@fcffastigheter.se 

 • Det är fastighetsägarens ansvar att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Du som saknar eller inte har en fungerande brandvarnare bör kontakta FCF Fastigheters Felanmälan för hjälp med brandvarnare.

 • Din cykel placerar du i något av cykelställen utomhus. Det finns även utrymmen i källaren som är avsedda för förvaring av din cykel. Då står den dessutom i ett låst och torrt utrymme.

 • Av brandsäkerhet är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Grillning ska ske på gården i anordningar avsedda för just grillning. Städa efter er när ni grillat klart och släng inte glödande kol så att det finns risk för brandfara.

 • Den som står för hyreskontraktet är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Du måste själv teckna hemförsäkring för din lägenhet.

 • Om du har husdjur är du fullt ansvarig för det. Låt inte ditt husdjur störa omgivningen. Husdjur ska vara kopplade utomhus. Plocka upp efter hunden när du rastar den. Tänk även på att lösgående katter ofta förorenar sandlådorna. Mata inte herrelösa katter utomhus i bostadsområdet. Matrester lockar till sig råttor och möss.

 • Ormar, spindlar och andra exotiska djur är inga lämpliga husdjur i ett hyreshus.

 • Med kvällens lugn kan vardagliga ljud bli tydliga och störande. Oavsett tid på dygnet har du inte rätt att spela musik så högt att andra störs. Det gäller även för annat som kan vara störande för de som bor omkring. Visa extra hänsyn mellan kl. 22.00 och 8.00.

 • Inte tappa upp vatten (duscha eller bada) i lägenheten mellan kl: 23:00-06:00.

 • Du bör informera dina grannar i god tid innan du tänker ha fest. Var dessutom lyhörd om dina grannar klagar under festens gång. Om du upplever en granne som störande, ta i första hand gärna själv kontakt med berörd person. Om detta känns obekvämt, kan du vända dig direkt till oss på FCF Fastigheter.

 • FCF Fastigheter ansvarar för ordning och städning i entréer, trapphus och utomhus på våra gårdar. Din medverkan är nödvändig för både trivsel och säkerhet.

 • I entrén eller i trapphuset får inga föremål förvaras. Att göra det medför stor brandrisk, försvårar utrymning om det brinner och förhindrar trappstädning. Framkomligheten och brandsäkerheten kommer alltid i första hand.

 • Parabol får endast placeras på balkongen, innanför balkongräcket till din egen lägenhet. Montering får inte göras på fastighetens fasad eller i balkongplattan. Avser även fönster- och dörrkarmar. Vid tveksamhet så kontakta FCF Fastigheter innan du sätter upp din parabol.

 • Om du upptäcker skadedjur i lägenheten är du skyldig att omgående kontakta FCF Fastigheters Felanmälan. Skadedjur kan lätt och snabbt sprida sig till andra lägenheter i fastigheten och bli ett stort problem för många boende.

 • Klotter och förstörelse ska anmälas till FCF Fastigheter. Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra skadegörelse och nedsmutsning av alla dess slag. Anmälan görs till FCF Fastigheters Felanmälan.

 • Hyresgästen ansvarar för att hushålls- och grovsopor sorteras och slängs på anvisade platser. Skrymmande grovsopar, såsom möbler lämnar du själv till kommunens återvinningscentral. Sopor i andra utrymmen är förbjudet och hyresgästen debiteras för bortforsling.

 • Att sköta parkett- och fernissade golv. 

 • Att inte låta andra än dem som hyr lägenheten använda fastighetens tvättstuga, bastu etc.

 • Ingen rökning eller dylikt. är tillåten i lägenheten eller i andra allmänna utrymmen i hyresfastigheten såsom trapphus, hissar, källare och tvättstugor. Vidare är det inte tillåtet att slänga fimpar från balkongen eller utanför porten. Askkoppar avsedda för fimpar finns utplacerade på området.  Överträdelse kan leda till uppsägning och ersättningsskyldighet för sanering.

 • I hyran ingår tillgång till gemensam tvättstuga. Bokning av tvättstugan görs på bokningstavlorna som finns i varje tvättstuga. Grundregeln är att lämna tvättstugan i det skick du vill ha den när du själv skall tvätta. Håll rent och snyggt, så blir det inga problem.


Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig snarast möjligt.
Namn E-post Fastighet Telefon Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Adress & info

Box 2033, 131 02 Nacka

info@fcffastigheter.se

Söndag: stängt, Måndag-fredag: 8:00-18:00, Lördag: 10:00-16:00